شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات  نیمسال اول 89
 
 
كه حداقل 14 واحد پاس کرده باشند و
 
معدل بالای 17 اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و

از بین دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره به عنوان

رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
 
نام و نام خانوادگی
سال ورود
رشته تحصیلی
معدل ترم
رتبه
مرتضي قوچاق
872
كارداني شهرسازي
04/19
اول
حسنيه هزاره
872
كارداني شهرسازي
78/18
دوم
مائده واحدي
872
كارداني شهرسازي
32/18
سوم
آزاده تيموري
872
كارداني نرم افزار
84/17
اول
شينا حاج ملامحمد طاهر
872
كارداني معماري
55/19
اول
نويد اميري
872
كارداني معماري
81/18
دوم
نجيبه سادات حسيني
872
كارداني معماري
66/18
سوم
مرضيه كشاورز مولايي
891
كارداني سخت افزار كامپيوتر
08/17
اول
بهناز هداوند ميرزايي
891
كارداني شهرسازي
73/18
اول
سمانه عابدلو
891
كارداني شهرسازي
98/17
دوم
پرناز توانگر رنجبر
891
كارداني شهرسازي
56/17
سوم
مهدي بحري ايدرشاني
891
كارداني نرم افزار
58/17
اول
رويا مرادي فرد
891
كارداني نرم افزار
29/17
دوم
علي ميرزايي مسلم آبادي
891
كارداني معماري
38/18
اول
هما خراساني
891
كارداني معماري
92/17
دوم
سيده دنيا خاموشي صحنه
891
كارداني معماري
64/17
سوم
مريم علي زاده سنگري
891
كارشناسي كاربردICT
53/17
اول
سحر نصرتي
891
كارشناسي كاربردICT
28/17
دوم
ندا ميرمحمدي
891
كارشناسي كاربردICT
16/17
سوم
علي اصغر شكري
891
كارشناسي مديريت ICT
61/18
اول
خديجه تركمن
891
كارشناسي مديريت ICT
59/17
دوم
بهنام صفايي يگانه
891
كارشناسي مديريت ICT
49/17
سوم
آيدا پرويزيان مرني
891
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
39/19
اول
هانيه ئيل خاني
891
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
93/18
دوم
هديه صفري
891
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
58/18
سوم
ليلا رضايي
891
كارشناسي عمران
29/18
اول
سيما يزدي
891
كارشناسي عمران
18
دوم
ناهيد وزيري پور سفيده
891
كارشناسي عمران
93/17
سوم
فرشته عليزاده اوجقاز
891
كارشناسي معماري
39/19
اول
فاطمه ساساني
891
كارشناسي معماري
17/19
دوم
مهتاب اقدسي
891
كارشناسي معماري
29/18
سوم
شهاب نميرانيان
891
كارشناسي نرم افزار كامپيوتر
7/18
اول
حامدغفاري ديزجي
891
كارشناسي نرم افزار كامپيوتر
63/18
دوم
مهديه پستاني
891
كارشناسي نرم افزار كامپيوتر
63/18
دوم
بهناز زرريز
891
كارشناسي نرم افزار كامپيوتر
45/18
سوم
مهزاد قدس شريف
881
كارشناسي نرم افزار كامپيوتر
57/19
اول
مرجان فولادي نيا
881
كارشناسي نرم افزار كامپيوتر
45/19
دوم
اسماعيل پرخو
881
كارشناسي نرم افزار كامپيوتر
05/19
سوم
سحرايزدي
881
كارشناسي معماري
82/19
اول
ريحانه حاجي سعيد
881
كارشناسي معماري
55/19
دوم
ژيلا محمدي
881
كارشناسي معماري
45/19
سوم
سيده ياسمن حسيني ميرمحله
881
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
18/19
اول
ميثم جديدي قره قاسم لو
881
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
17/19
دوم
رسول نيك نام
881
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
49/18
سوم
اميرايواني
881
كارشناسي مديريت ICT
76/18
اول
عليرضا عباسي مخشري
881
كارشناسي مديريت ICT
63/18
دوم
سهيلا نصراللهي
881
كارشناسي مديريت ICT
49/18
سوم
ساناز فرساد حمدي
881
كارداني معماري
73/18
اول
مهسا جوانشير
881
كارداني معماري
59/18
دوم
بهاره حامدي وفا
881
كارداني معماري
16/18
سوم
مجتبي رحيمي خيرآبادي
881
كارداني نرم افزار
46/18
اول
الهام احمدي
881
كارداني نرم افزار
81/17
دوم
مليكا حسيني
881
كارداني شهرسازي
3/19
اول
فاطمه للهي
881
كارداني شهرسازي
06/19
دوم
الهام سادات طباطبايي پور
881
كارداني شهرسازي
83/18
سوم
شبنم مظفري
881
كارداني سخت افزار كامپيوتر
80/18
اول
ثريا جورابدوزان
881
كارداني سخت افزار كامپيوتر
45/17
دوم
مجتبي يوسفي
881
كارداني سخت افزار كامپيوتر
14/17
سوم
يوسف تيموري
872
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
22/19
اول
الهام احمدي
872
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
96/17
دوم
كيانوش ياري
872
كارشناسي سخت افزار كامپيوتر
86/17
سوم
فاطمه عامري
872
كارشناسي معماري
68/18
اول
سميه ظهرابي
872
كارشناسي معماري
50/18
دوم
الميرا يعقوب پور
872
كارشناسي معماري
04/18
سوم