شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۱ | چاپ | نامه الکترونیک

  
اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات نیمسال دوم 92-91
  
 
دانشجویان ورودي نيمسال  اول 90 به بعد  که در ترم 912

 حداقل 14 واحد پاس کرده باشند و معدل بالای 17 اخذ نموده باشند
  
 مشمول آیین نامه می شوند و از بین دانشجویان فوق 3 نفر
 
بین دانشجویان ورودی هم دوره

به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
 
نام و
نام خانوادگی
سال ورود
رشته تحصیلی
معدل ترم
رتبه
آرمين رفيعي
911
کاردانی پیوسته ساختمان
43/17
اول
اميراحسان درگي
902
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
38/19
اول
حميده مظفري
902
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
15/19
دوم
عليرضا غلامي
902
كارشناسي ناپيوسته نرم افزار
68/17
سوم
شبنم مظفري
902
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
60/18
اول
ثريا جورابدوزان
902
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
38/17
دوم
زهرا طاهري زادگان
901
کاردانی ناپيوسته سخت افزار
01/19
اول
كاوه فرهادي
901
کاردانی ناپيوسته سخت افزار
88/17
دوم
عبدالحسين قباديها
901
کاردانی پیوسته ساختمان
26/18
اول
محبوبه صفاپور
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
24/19
اول
پريسا نصيري
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
40/18
دوم
شقايق نصرالهي كلرود
901
کاردانی پیوسته نرم افزار
21/18
سوم
محيا رمضاني
901
کارشناسی پیوسته شهرسازی
48/19
اول
شيما قلي نژادگلغداني
901
کارشناسی پیوسته شهرسازی
97/18
دوم
مهفام براتي
901
کارشناسی پیوسته شهرسازی
59/18
سوم
اميد قائمي نژاد
912
كارداني ناپيوسته معماري
55/18
اول
پريسا بيكلي
912
كارداني ناپيوسته معماري
80/17
دوم
ايراندوخت خضرحيدري
912
كارداني ناپيوسته معماري
23/17
سوم
هانيه رمضاني
912
كارداني ناپيوسته عمران
88/19
اول
مجيد حسين خاني
912
كارداني ناپيوسته عمران
91/17
دوم
سعيد قرباني صبا
912
كارداني ناپيوسته عمران
74/17
سوم
مهدي واسطه دوست
912
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
38/17
اول
حامد جراحيان
912
کاردانی پیوسته ساختمان
73/17
اول
فاطمه ولمزياري
912
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
18/17
اول
سمانه لهني
912
کارشناسی ناپیوسته معماری
97/17
اول
ساناز رشوند
912
کارشناسی ناپیوسته معماری
69/17
دوم
فاطمه اكبرزاده
912
کارشناسی ناپیوسته معماری
28/17
سوم
حامد نصيري
911
كارداني ناپيوسته معماري
83/18
اول
محمدحسين لشگري
911
كارداني ناپيوسته معماري
11/18
دوم
معصومه محمدخاني غياثوند
911
كارداني ناپيوسته معماري
71/17
سوم
سهيلا گلزاري
911
كارداني ناپيوسته عمران
17/19
اول
معصومه شاه محمدي
911
كارداني ناپيوسته عمران
89/18
دوم
فرزانه مداح سجاسي
911
كارداني ناپيوسته عمران
88/18
سوم
روشنك جاويدان
911
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
78/17
اول
رضا پورشريف سوركوهي
911
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
80/17
دوم
فاطمه احمدي
911
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
63/17
سوم
هومن صمدليايي
911
کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی
29/18
اول
مرتضي جباري
911
كارداني پيوسته الكترونيك
42/19
اول
علي خسروان
911
كارداني پيوسته الكترونيك
98/17
دوم
محمد نوروزي
911
كارداني پيوسته الكترونيك
93/17
سوم
بهناز هداوند ميرزايي
911
كارشناسي ناپیوسته شهرسازي
30/19
اول
زهرا آشوري
911
كارشناسي ناپیوسته شهرسازي
18/19
دوم
مهسا كريمي
911
كارشناسي ناپیوسته شهرسازي
83/18
سوم
فاطمه عبدالمالكي
911
کارشناسي نا پیوسته نقشه کشی صنعتی
28/18
اول
مسعود علي محمدي
911
کارشناسي ناپیوسته نقشه کشی صنعتی
12/18
دوم
وحيده نظاميوندچگيني
911
کارشناسي نا پیوسته نقشه کشی صنعتی
81/17
سوم
زينب احمدي
911
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
81/18
اول
ابراهيم صمدنيا
911
كارشناسي ناپيوسته سخت افزار
79/17
دوم
اكبر ذوالقدر
911
كارشناسي ناپیوسته ict کاربرد
03/17
اول
علي ميرزايي مسلم آبادي
911
کارشناسی ناپیوسته معماری
64/19
اول
وحيده قره داغي كوكدرقي
911
کارشناسی ناپیوسته معماری
96/18
دوم
سارا عبدالهي نميني
911
کارشناسی ناپیوسته معماری
79/18
سوم
سينا رخيده
911
کارشناسی پیوسته فناوري اطلاعات
29/19
اول
منصوره الهوئي نظري
911
کارشناسی پیوسته فناوري اطلاعات
08/19
دوم
تينا اسدزاده
911
کارشناسی پیوسته فناوري اطلاعات
20/18
سوم
ستاره چماق لي
911
كارشناسي پيوسته شهرسازي
23/19
اول
ساجده تواره
911
كارشناسي پيوسته شهرسازي
20/19
دوم
فاطمه نجف تومرائي
911
كارشناسي پيوسته شهرسازي
93/18
سوم
حميدرضا مهرعليان
902
كارشناسي ناپيوسته عمران
26/18
اول
محمد خليلي
902
كارشناسي ناپيوسته عمران
18/17
دوم
مونا يعقوبي خواه
901
كارداني ناپيوسته معماري
27/19
اول
ميتراسادات موسوي نيا
901
كارداني ناپيوسته معماري
06/19
دوم
فائزه كيان
901
كارداني ناپيوسته معماري
58/18
سوم
مهسا خدري
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
71/18
اول
ثمن خسروي
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
55/18
دوم
سميرا سروري
901
کاردانی ناپیوسته شهرسازی
61/17
سوم