يكشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
اسامی رتبه های اول تا سوم در امتحانات نیمسال دوم 94-93
 
 
دانشجویان ورودي نيمسال  دوم  90 به  بعد  که در ترم 932 ، حداقل 14 واحد پاس کرده باشند و

 معدل بالای 17  اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و

از بين دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 
 
رتبه
معدل
رشته
سال ورود
نام  و نام خانوادگي
1
19.46
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
921
سالار تقي سلطاني
2
19.25
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
921
بتول خدابنده
3
19
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
921
ناديا باقرزاده
1
18.2
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
922
سيده خديجه حسيني
2
17.39
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
922
سميرا جليلوند
3
17.02
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
922
حميده خانبابائي
1
19.71
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
931
شقايق داوري دولت آبادي
2
19.5
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
931
سهيلا مهدي آبادي
3
17.4
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
931
فرشته جهاني
1
19.13
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
921
كاظم آقاميرزايي
2
18.76
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
921
نرگس قاسمي
3
18.41
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
921
منصور نظري
1
18.75
كارداني پيوسته كامپيوتر- نرم افزار
921
معصومه موسوي نژاد
2
18.73
كارداني پيوسته كامپيوتر- نرم افزار
921
مريم السادات موسوي راد
3
17.3
كارداني پيوسته كامپيوتر- نرم افزار
921
زهرا احمد سلطاني
1
17.13
كارداني پيوسته كامپيوتر- نرم افزار
931
بهناز كشاورزرضوان
1
17.15
كارداني پيوسته الكترونيك – الكترونيك عمومي
921
علي كريم
1
18.96
كارشناسي مهندسي برق
921
حسن نوروزي
2
17.86
كارشناسي مهندسي برق
921
محمد حسين توكلي زاده
1
18.25
كارشناسي مهندسي برق
922
ميرمحمدرضا موسوي ايوانكي
1
19
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
911
منصوره الهوئي نظري
2
18.72
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
911
محمدحسن عباسي
3
18.31
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
911
سينا رخيده
1
17.32
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
921
زهرا زماني
1
19.21
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
922
مجتبي آروين
2
17.38
كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات
922
محمد محمدي
1
19.34
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
922
متين فلاحت پيشه
2
17.06
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
922
فريده كشاورز سليمي
1
18.25
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
931
محمد نوروزي
2
17.85
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
931
مرتضي جباري
1
18.14
كارشناسي مهندسي شهرسازي
922
بهروز قراچورلوي زاغه
2
18.13
كارشناسي مهندسي شهرسازي
922
عارف شريفي
1
17.66
كارشناسي مهندسي شهرسازي
921
زهرا ندائي عزيزلو
2
17.61
كارشناسي مهندسي شهرسازي
921
شيدا دهقان گرده
3
17.6
كارشناسي مهندسي شهرسازي
921
علي رضاخاني
1
19.18
كارشناسي مهندسي شهرسازي
911
مريم طيبي
2
18.89
كارشناسي مهندسي شهرسازي
911
ساجده تواره
3
18.78
كارشناسي مهندسي شهرسازي
911
فاطمه نجف تومرائي
1
19.91
كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
931
نيلوفر پويان
2
19.33
كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
931
الهه نانكلي
3
18.74
كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
931
مهدي واسطه دوست
1
19.33
كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
932
الهام عبادي
2
18.99
كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
932
هاجر رسولي بلخكانلو
3
17.33
كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
932
عطيه هاديان قزويني
1
19
كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
922
محمدرضا وزيري نيا
2
18.5
كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
922
شقايق سادات عرب
3
17.04
كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
922
محمود خاني خليل آباد
1
17.94
كارداني معماري
921
ميعاد محمدي پناه
2
17.51
كارداني معماري
921
زهرا طارمي
3
17.50
كارداني معماري
921
شروين اسماعيل زاده
1
17.69
كارداني معماري
922
سحر نوروزي/****
1
18.04
كارشناسي ارشد مهندسي معماري
931
نسرين قائمي نژاد
 

سامانه سیدا

كانال تلگرام موسسه

سامانه پرسش و پاسخ