يكشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد؛ كه درس پايان نامه را در ترم سوم اخذ نموده وليكن موفق به ارائه نشده اند،
 
چنانچه تا ترم ششم (بار چهارم) پس از تمديد موفق به دفاع قطعي نشوند،
 
مي بايست گزارش استاد راهنماي محترم خود را به همراه مدارك و ادله قابل قبول جهت ارائه به كميسيون موارد خاص تحويل نمايند؛
 
در غير اينصورت موسسه در قبال احتمال اخراج و يا هر مشكل ديگر براي ادامه تحصيل دانشجو، مسئوليتي نخواهد داشت.
 
ضمنا دانشجويان جهت تمديد اخذ درس پايان نامه و شرايط و ضوابط مالي آن در در هر ترم، صرفا از امور مالي كسب اطلاع نمايند.