چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجويان شهرسازي
 
درخواستهاي دانشجويان بررسي شده و در روز حذف و اضافه مي توانند واحدهاي درخواستي خود را اخذ نمايند.
 
درصورت عدم انتخاب واحد مسئوليتي را مديرگروه قبول نمي كند و اخذ واحد تنها به عهده دانشجو مي باشد.