سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

جلسه دفاع خانم مارال رضائي ميرقائد با راهنمايي آقاي دكتر سهيلي
 
با موضوع: مركز نگهداري كودكان بد سرپرست
 
روز دوشنبه مورخ 95/12/23  ساعت 14 الي 16 برگزار مي گردد.