پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان محترم ذيل مي رساند نسبت به تحويل پروپوزال نهايي خود به مديرگروه، حداكثر تا مورخ 96/1/31 اقدام نمايند.
در صورت عدم تحويل تحويل پروپوزال به منزله انصراف از ادامه كار محسوب مي شوند.
 
1- سارا سليمان تبار 
2- محمد الماسي
3- فرشاد باقري
4- مريم اروجي 
 
به راهنمايي آقاي دكتر سامه