چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
قابل توجه دانشجويان رشته شهرسازي جهت تاريخ برخي امتحانات:
 
امتحان هندسه در دو قسمت برگزار مي گردد:
روز  96/3/9 ساعت 8 الي 10
و روز  96/3/16 ساعت 8 الي 10
 
امتحان درس آشنايي با معماري معاصر ايران:
روز  96/3/8 ساعت 8 الي 10
 
امتحان درس مباني و روشهاي طراحي شهري:
روز  96/3/16 ساعت 10 الي 12
 
امتحان درس شناخت فضاهاي شهري:
روز  96/3/16 ساعت 14 الي 16