پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
موسسه در روز شنبه مورخ 1396/03/13  تعطیل می باشد
 
 لذا از هرگونه مراجعه جهت کار اداری در روز مذکور خودداری فرمائید.