دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد مي رساند واجدين شرايط
 
از مورخ 96/5/1 لغايت 96/5/10 جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم با مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه مراجعه نمايند.
 
 زمان آزمون روز يكشنبه مورخ 96/5/15 راس ساعت 9:30 صبح مي باشد.