شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد مي رساند واجدين شرايط
از مورخ 96/7/22 لغايت 96/7/30 جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم
با مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه به آموزش موسسه مراجعه نمايند.
 
 زمان آزمون روز يكشنبه مورخ 96/8/7 راس ساعت 10 صبح مي باشد.