پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
دانشجویان ذیل تا پایان اسفند ماه فرصت دارند موارد اصلاح پایان نامه ارشد خود را رفع و تحویل مدیرگروه دهند، در غیر این تاریخ طبق صورتجلسه به امضاء رسیدن دانشجویان کسری 2 نمره را خواهند داشت:
 
1- سمانه محمددوست چکوسری استاد راهنما آقای دکتر شورمیج
 
2- فاطمه للهی استاد راهنما آقای دکتر شورمیج
 
3- مهناز حاج قاسم خباز استاد راهنما آقای دکتر شورمیج
 
4- نیلوفر خلعتبری آزاد استاد راهنما آقای دکتر داوران
 
5- زهرا یدالهی استاد راهنما آقای دکتر داوران
 
6- محسن افشاری نیکو استاد راهنما آقای دکتر نظری
 
7- مریم صمدیان استاد راهنما آقای دکتر نظری
 
8- فاطمه طرلان استاد راهنما آقای دکتر نظری
 
9- حمیدرضا دلوی استاد راهنما آقای دکتر نظری