سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجویان دروس ذکر شده می رساند، به زمان امتحان پایان ترم خود توجه داشته باشند:
 
 
زمان امتحان درس هندسه مناظر استاد فرهد روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 راس ساعت 8:30 صبح
 
و زمان امتحان اصول سرپرستی استاد مرادی روز سه شنبه مورخ 97/3/8 راس ساعت 10 صبح
 
 
برگزار می گردد.