سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد مي رساند واجدين شرايط
از مورخ  97/5/10 لغايت 97/5/20 جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم
با مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه به آموزش موسسه مراجعه نمايند
 
 زمان آزمون روز يكشنبه مورخ 97/5/28 راس ساعت 10 صبح مي باشد.