يكشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
زمان تحویل طرح نهایی
 
 
دانشجویان کارشناسی
 
روز  شنبه و یکشنبه مورخ 97/6/24 و 97/6/25 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر
 
دانشجویان کارشناسی ارشد
 
روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 97/6/26 و 97/6/27 میباشد 
 
همچنین تحویل برگه آمادگی دفاع که توسط استاد راهنما تایید شده است 
قبل از زمان دفاع به مدیر گروه محترم  (خانم مروت) الزامی می باشد