چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد مي رساند واجدين شرايط
 
 جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم از تاریخ 14 آذر 97 لغایت 21 آذر 97 
 
به مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه  جهت تایید دروس باقیمانده
و
آموزش موسسه جهت تحویل فرم آموزشی مراجعه نمايند.
 
 
 
زمان آزمون روز پنجشنبه مورخ 97/09/29 راس ساعت 10 صبح مي باشد.