چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
بازه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد معماری و مطالعات معماری 
 
روزهای 27 و 28 و 29 آذرماه 97 می باشد 
 
دانشجویانی که مایل به دفاع هستند جهت هماهنگی به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایند .