چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه نهایی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجویان ورودی 1395
 
(بعلت پایان سنوات) نیمه بهمن ماه1397 می باشد .
 
لذا هر چه سریعتر جهت مشخص شدن تاریخ دفاع خود به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایند .