شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
ساعت حضور ناظرین در امتحانات نیمسال تحصيلي 972
 
تاريخ‌ امتحان
روز امتحان
سانس اول ساعت 8:30
سانس دوم ساعت 11
98/03/20
دوشنبه
-
خانم مجتهد زاده
98/03/21
سه شنبه
خانم مجتهد زاده
خانم مجتهد زاده
98/03/22
چهارشنبه
آقای مرادی
آقای قلعه پرداز
98/03/25
شنبه
آقای وحدانی
-
98/03/26
یکشنبه
آقای مرادی
آقای حامدی
98/03/27
دوشنبه
خانم حسینی فرد
آقای حامدی
98/03/28
سه شنبه
خانم حسینی فرد
آقای وحدانی
98/03/29
چهارشنبه
آقای قلعه پرداز
آقای حامدی
98/03/30
پنجشنبه
آقای اردکانی
-
98/04/01
شنبه
خانم فاضلی
-
98/04/02
یکشنبه
خانم فاضلی
-
98/04/03
دوشنبه
-
خانم فاضلی
98/04/05
چهارشنبه
آقای اردکانی
-