پنجشنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجوياني كه در امتحانات نيمسال 972 تقلب و یا تخلف نموده اند مي رساند .
 
جلسه شوراي انضباطي  روز دوشنبه مورخ  98/4/10  ساعت 9 صبح تشكيل مي گردد
 
جهت دفاع از خود مي توانيد در جلسه حضور يابيد.