پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد مي رساند واجدين شرايط
 
 جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم از تاریخ 98/7/28 لغایت 98/8/2
 
به مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه  جهت تایید دروس باقیمانده
 
و
 
آموزش موسسه جهت تحویل فرم آموزشی مراجعه نمايند.
 
 
 
زمان آزمون روز چهارشنبه مورخ 98/8/8 راس ساعت 10 صبح مي باشد.