شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان درس زبان فني رشته كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
 
كه در روزهاي پنجشنبه با استاد نظري كلاس دارند مي رساند:
 
عنوان كتاب درسي اين ترم:
 
انگليسي براي دانشجويان رشته هاي برق،الكترونيك،كنترل و مخابرات
 
نوشته منوچهر حقاني
 
انتشارات سمت،چاپ دهم،سال 91
 
مي باشد.