سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد مي رساند واجدين شرايط
 
از مورخ 98/9/11 لغايت 98/9/18 جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم
 
با مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه به آموزش موسسه مراجعه نمايند.
 
 
 زمان آزمون روز  پنجشنبه مورخ 98/9/21 راس ساعت 10 صبح مي باشد.