سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۶ | چاپ | نامه الکترونیک 
زمان حضور استاد فاضلی مدیر گروه محترم گروه معماری
 
روز شنبه مورخ ۱۲بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح الی۱۲ می باشد.

دانشجویان جهت اصلاح انتخاب واحد می توانند در این روز مراجعه فرمایند.