شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان كركسيون طرح نهايي استاد حسين ارباب
 
روز چهارشنبه مورخ 93/7/23 ساعت 10 صبح مي باشد.