پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
باطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی موسسه می رساند
 
برخی دروس عمومی بدلیل بحدنصاب نرسیدن حذف گردیده است
 
لذا حتما پروفایل خود در سامانه سیدا را چک کرده و
 
 در روز حذف و اضافه نسبت به ترمیم واحدهای خود اقدام فرمائید.