چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
موسسه علامه دهخدا به اطلاع کلیه ی دانشجویان و مراجعین محترم می رساند 
 
موسسه از تاریخ 98/04/24 تا 98/06/18 در روزهای پنجشنبه تعطیل می باشد . 
 
لذا خواهشمند است مراجعین محترم برای انجام کلیه ی کارهای ادارای و آموزشی
 
در روزهای دیگر هفته به موسسه مراجعه نمایند . 
موسسه علامه دهخدا به اطلاع کلیه ی دانشجویان و مراجعین محترم می رساند 
 
موسسه از تاریخ 98/04/15 تا 98/06/15 در روزهای پنجشنبه تعطیل می باشد . 
 
لذا خواهشمند است مراجعین محترم برای انجام کلیه ی کارهای ادارای و آموزشی
 
در روزهای دیگر هفته به موسسه مراجعه نمایند .