چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه با استاد همدانچيان طرح نهايي داشته اند مي رساند
 
زمان جلسه دفاعيه از روز شنبه مورخ 26 مهر
 
به روز سه شنبه مورخ 29 مهر ماه 93 ساعت 13 موكول يافت.