دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
به اطلاع دانشجوياني كه در امتحانات نيمسال جاري تقلب/ تخلف نموده اند مي رساند،
 
 
جلسه شوراي انضباطي  روز سه شنبه مورخ  1401/11/18  ساعت 14:30 تشكيل مي گردد
 
 
جهت دفاع از خود مي توانيد در جلسه حضور يابيد.