شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه در اين هفته جلسه دفاعيه طرح نهايي دارند مي رساند
 
جهت دفاعيه ساعت 12 ظهر در موسسه در روز خود، حضور داشته باشند.