دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجوياني كه با استاد نادر باباخداوردي طرح نهايي داشته اند مي رساند
 
زمان حضور استاد نادر باباخداوردي در موسسه جهت كركسيون پايان نامه، تا تاريخ دفاع 28 آبان ماه 
 
روزهاي چهارشنبه از ساعت 15 الي 17 مي باشد.