شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع كليه دانشجويان جديد الورود مي رساند
 
با توجه به اينكه تكميل فرم كارنامه سلامت جسم دانشجويان با حضور پزشك الزامي مي باشد.
 
 
يدين منظورمؤسسه با مركز بهداشت و درمان دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قرار دادي جهت اجراي اين طرح منعقد نموده است.
 
 
گروه پزشكي فقط روزهاي شنبه مورخ 24/08/1393، يكشنبه  مورخ 25/08/ 1393،
 
دوشنبه  مورخ 26/08/1393 و پنج شنبه مورخ29/08/1393 
 
از ساعت 8:30 الي 13 در مؤسسه حضور  دارند.
 
 
دانشجويان فقط در يكي از روزهاي فوق فرمهاي مربوطه را از امور دانشجويي دريافت نموده و جهت معاينه
 
و تكميل فرم مربوطه به كلاس 001 در طبقه همكف مراجعه نمايند.