سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان رشته كارشناسي معماري مي رساند
 
زمان دفاعيه پروژه نهايي روز چهارشنبه مورخ 26 آذر ماه 93
 
راس ساعت 9:30 صبح مي باشد.
 
 
رعايت قوانين ترسيمي در نقشه هاي معماري (پلان، نما و مقاطع)
 
اجباري است و در صورت عدم رعايت باعث كسر نمره مي گردد.