دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه پايان نامه خود را با اساتيد خانم عطايي و آقاي نقي زاده دارند مي رساند
 
جهت دفاعيه استثنائا روز شنبه مورخ 93/9/29 ساعت 9:30 در موسسه حاضر باشند.
 
اين زمان به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد