پنجشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۳ | چاپ | نامه الکترونیک

بدينوسيله باطلاع كليه دانشجويان و اوليا محترم ايشان مي رساند
 
بدليل ثبت نام ورودي هاي جديد
 
از تاريخ شنبه مورخ 93/11/4 لغايت شنبه مورخ 93/11/9
 
از پذيرش درخواستهاي فارغ التحصيلي، تحويل مدرك و پاسخگويي به امور مربوطه در اين زمينه معذوريم.