شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد معماري كه زمان دفاع از پروژه نهايي آنها فرا رسيده است، مي رساند
 
حداكثر تا مورخ 15 اسفند ماه فرصت دفاع دارند.
 
 
همچنين مي بايست حداقل دو هفته قبل از دفاع، گزارش سه ماهه
 
تكميل مدارك مقاطع قبلي و رساله تايپ شده خود را 
 
به مديرگروه و اداره آموزش تحويل دهند.