دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند مهلت نهايي (طرح پايان نامه نهايي) رشته شهرسازي
 
تا پايان ارديبهشت ماه 94 مي باشد
 
لذا دانشجوياني كه سنوات ندارند و اسامي پيوست در صورت ارائه ندادن طرح خود
 
نمره صفر را در كارنامه نهايي خواهند داشت و تعدادي هم بعنوان اخراج محسوب مي شوند.
 
 
محسن اسماعيلي امير باقر آبادي
زهرا داعي حميده زاهد
فاطمه سكاكيان شقايق شهابي نيا
معصومه صدوق شهميرزادي خاطره كاظم خانلو
منوچهر كوهستاني سميه لطفعلي پور
حسن محمدي زهرا محمدي
ندا محمدي ها زهره مراديان
زهرا يدالله يي -
 
لازم بذكرست كه تحويل فايل پايان نامه تا تاريخ 94/2/28 مي باشد و روز دفاعيه 94/2/31 مي باشد.