دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۶ | چاپ | نامه الکترونیک

اطلاعيه مهم آموزشي
 
تغييرات ملحوظ در آئين نامه جديد آموزشي مورخ 24/12/93 وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
 
ماده7 : دانشجو در هر نيمسال تحصيلي لازم است حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي انتخاب كند.
 
ماده 15 : مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني ( اعم از پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ناپيوسته 2 سال (4 ترم) و دوره هاي كارشناسي پيوسته 4 سال (8 ترم) مي باشد.
 
تبصره يك : دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر يك نيمسال براي دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نيمسال براي دوره كارشناسي پيوسته ، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد.
 
چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود ، لذا ادامه تحصيل محروم خواهد شد .
 
ماده 17 : تبصره يك : اگر دانشجو در درسي بيش از 16/3 جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند . چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه غيرموجه تشخيص داده شود . نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه ، آن درس حذف ميشود .
 
تبصره : در شرايط خاص ، حذف تمام دروس در يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه ، قبل از شروع  امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي امكان پذير است .
 
تبصره : دانشجو مي تواند با رعايت مفاد تبصره يك اين ماده ، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال ، صرفا يك درس نظري را با تاييد گروه آموزشي حذف كند به شرط آن كه ، تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو ، كمتر از 12 واحد نشود .
 
ماده 18 : حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است .
 
تبصره يك : دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند،چنانچه در نيمسال هاي بعدي درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند ، نمره يا تمام نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت و باقي مي ماند.( اما اين نمره ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفا آخرين نمره قبولي در آن درس ملاك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود . )
 
تبصره دو : گذراندن دروس با استفاده از تبصره يك ، صرفا براي محاسبه ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي مي باشد و مشروطي دانشجو در نيمسالهاي قبل را خنثي نمي كند .
 
تبصره سه : تسهيلات اين ماده ، شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضباطي ، نمره مردودي دريافت ميكنند ، نمي شود .
 

 
دانشجويان گرامي حتما به ماده 17 توجه داشته باشند،
 
چرا كه در ترمهاي گذشته در زمان غيبت در جلسه امتحان حذف آموزشي توسط اداره آموزش ثبت مي گرديد،
 
اما طبق آيين نامه از اين ترم؛ غيبت در امتحان بمنزله صفر مي باشد
 
در نتيجه دانشجو مي بايست اقدامات لازم را انجام دهد.
 
(مهلت حذف اضطراري فقط تا پايان اين هفته 94/3/7 مي باشد)