شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجويان مي رساند جلسه كميته ي انضباطي
 
جهت رسيدگي به تخلف و تقلب در امتحانات نيمسال دوم 
 
روز دوشنبه مورخ 94/4/1 ساعت 10 صبح برگزار مي گردد.
 
 
در صورت نياز به دفاع از خود مي تو.انيد در زمان ذكر شده به موسسه مراجعه نماييد.