چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 ارسال مدارك جهت كميسيون موارد خاص
 
 
مشمولين اطلاعيه:  الف) كليه دانشجوياني كه دو ترم مشروط مي باشند و بيشتر
 
ب) دانشجوياني كه سنوات تحصيلي ايشان به اتمام رسيده است.
 
ج) دانشجوياني كه بيش از يك سال عدم مراجعه يا قطع رابطه با موسسه داشته اند
 
 
 
بنا به دستورالعمل جديد كميسيون موارد خاص دانشگاه منتخب از تاريخ 94/4/10 
 
مسير درخواست و ارسال مدارك جهت رسيدگي به شرح ذيل مي باشد:
 
 
1- ورود دانشجو به سايت سازمان امور دانشجويان
 
(به آدرس http://213.176.5.33 در صفحه اول سايت موسسه نيز لينك آن موجود است. )
 
2- انتخاب تب سامانه خدمات آموزشي
 
3- انتخاب تب سامانه شوراي بررسي موارد خاص 
 
4- ثبت كليه اطلاعات خواسته شده توسط دانشجو بصورت دقيق و كامل
 
 
با عنايت به شروع درخواست صرفا از طريق سامانه و توسط شخص دانشجو اقدام مي گردد، انتظار ميرود
 
بلافاصله پس از رويت پيامهاي گذارده شده در پروفايل از سوي آموزش، مسئوليت اقدام و ثبت نام و اسكن مدارك و تكميل مرحله اول
 
فقط بر عهده شخص دانشجو مي باشد و درصورت تاخير در اقدام و بروز هرگونه مشكل بعدي، عواقب آن برعهده شخص دانشجو مي باشد.