يكشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
شهریه ثابت و متغیر مقاطع مختلف تحصيلي در سال تحصیلی 95-94
مقطع تحصيلي
شهريه ثابت
 هر نيمسال
شهريه متغير
هر واحد
واحد نظري*
واحد آزمايشگاهي و كارگاهي**
كارشناسي ارشد
6,900,000
1,290,000
3,450,000
4,304,400
كارشناسي ناپيوسته
4,725,000
عمومي
پايه (نظري)
اصلي و تخصصي (نظري)
270000
750000
180000
270000
330000
فني و حرفه اي
4500000
180000
270000
330000
270000
750000
سراسري
مقطع كارشناسي
4725000
180000
270000
330000
270000
750000
مقطع كارداني
4500000
180000
270000
330000
270000
750000
 
 
دروس پايه به دروسي اطلاق مي شود كه طبق سرفصل وزارت علوم تحقيقات و فناوري جزء دروس پايه محسوب ميشود.مانند رياضي، فيزيك و....
دروس اصلي و تخصصي نيز جزء دروس تخصصي هر رشته محسوب مي گردد و دروس اختياري نيز شامل اين نوع دروس از لحاظ شهريه قرار مي گيرد.
* به دروسي اطلاق ميشود كه كاملا حالت تئوري و كلاسي هستند (اعم از تخصصي و يا عمومي)
** به دروسي اطلاق ميشود كه عملي و در آزمايشگاه برگزار مي گردد.