چهارشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع متقاضيان معرفي باستاد كه در روز يكشنبه مورخ 94/6/1 راس ساعت 8:30 برگزار مي گردد مي رساند:
 
 
1- از روز شنبه مورخ 94/5/10 لغايت شنبه 94/5/17 جهت تحويل فرم مربوطه و تكميل مراحل ثبت نام به اداره آموزش مراجعه نماييد
 ( بدليل فرا رسيدن امتحانات پايان ترم، مهلت داده شده قابل تمديد نمي باشد.)
 
 
2- دانشجوياني كه در ترم تابستان واحد درسي داشته اند صرفا به شرطي مي توانند در آزمون معرفي باستاد شركت نمايند كه كليه واحدهاي تابستاني خود را گذرانده و نمره قبولي كسب كرده باشند، در غير اينصورت متعهد ميشوند در صورتيكه نمره ايشان اعلام نگردد هيچگونه اعتراضي نداشته باشند.
 
 
3- دانشجوياني كه مجموع واحدهاي تابستان و معرفي باستاد ايشان به حداكثر 8 واحد مي رسد مجاز به شركت در آزمون يكشنبه 94/6/1 مي باشند و درغير اينصورت امتحان معرفي باستاد در مرحله بعدي پس از انجام حذف و اضافه ثبت نام ترم مهر 94 خواهد بود.
 
 
***يادآور ميشود كسانيكه كه دروس عملي نظري را جهت معرفي باستاد درخواست مي نمايند طبق آيين نامه مي بايست يكبار اين درس را اخذ نموده و در بخش نظري افتاده باشند، آنگاه با مجوز شوراي اموزشي موسسه مجاز به انتخاب درس بصورت معرفي باستاد مي گردند.