سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري مي رساند
 
زمانبندي تحويل پروژه هاي پايان دوره به شرح ذيل مي باشد:
 
 
مقطع زمان اخذ آخرين مهلت تحويل بدون تمديد
آخرين مهلت تحويل با تمديد
 
كارشناسي بهمن آخر شهريور سال بعد
نيمه اول دي سال بعد
 
كارشناسي شهريور نيمه دوم بهمن همان سال
نيمه اول خرداد سال بعد
 
كارشناسي مهر نيمه اول ارديبهشت
نيمه دوم شهريور