پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 شروع کلاسهای دانشجویان وردوی جدید از روز شنبه 94/06/28 می باشد.
 داتشجویان طبق برنامه کلاسی خود در موسسه حضور یابند.