چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه نواقصي پرونده دارند مي رساند:
 
علي رغم تذكرات مكرر و پيامهاي متعدد آموزشي در پروفايل افراد؛
در خصوص تكميل كليه مدارك مورد نياز در پرونده هاي تحصيلي و متاسفانه عدم توجه دانشجويان فوق الذكر 
از تاريخ شنبه مورخ 94/8/23 لغايت چهارشنبه مورخ 94/9/18 آخرين فرصت تحويل نواقصي مدارك تحصيلي تعيين مي گردد.
 
 
در صورت عدم تحويل هرگونه مدرك تحصيلي از تاريخ يكشنبه مورخ 94/9/22
به هيچ وجه خدمات آموزشي در اختيار دانشجوياني كه نواقصي پرونده داشته باشند،
قرار داده نخواهد شد و پروفايل ايشان مسدود مي گردد.
 
يادآور مي گردد افرادي كه در مهلت مقرر (به هر دليلي) مدارك خود را تحويل ننموده باشند
از دريافت كارت شركت در جلسات امتحانات پايان ترم 941 محروم و حق هيچگونه اعتراضي نيز نخواهند داشت.