دوشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر
اوّلين دوره جشنواره سراسري قرآن كريم دانشجويان شاهد وايثارگر
 
رشته هاي جشنواره:
 
1-تلاوت تحقيق   
2-تلاوت ترتيل 
3- حفظ جزء30   
4- حفظ يك جزء اوّل   
5- حفظ  دو جزء اوّل   
6- حفظ  سه جزء اوّل 
7- حفظ  چهارجزء اوّل
8- حفظ پنج جزء اوّل    
9- حفظ ده جزء اوّل   
10- حفظ بيست جزء اوّل  
11- حفظ كل قرآن كريم
 
مهلت  ثبت نام : 94/9/15
مكان ثبت نام:دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)،دانشكده آينده پژوهي،طبقه دوم،اداره كل شاهدو ايثارگر
اتاق203(خانم مافي) و اتاق204(آقاي لطفي)
 
و يا تماس با شماره هاي:3-33901742
زمان مسابقات حفظ  : 94/9/22