شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

موسسه آموزش عالي علامه دهخدا ضمن تبريك و خير مقدم به دانشجويان پذيرفته شده در مرحله تكميل ظرفيت سال تحصيلي 95-94
و با آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، از اين عزيزان با همراه داشتن مدارك ذيل ثبت نام مي نمايد:
 

مدارك مورد نياز كارشناسي ناپيوسته و كارداني پيوسته:
 
توجه: رديف 1و2 مخصوص كارشناسي نا پيوسته - رديف 3 و4 مخصوص كارداني پيوسته
و رديف  5 الي 10 مشترك كليه رشته ها مي باشد.
 
1-اصل ريزنمرات تاييدشده دوره كارداني به همراه 3 سري كپي ( مخصوص كارشناسي ناپيوسته) 
2- اصل ياگواهي موقت دوره كارداني به همراه 3 سري كپي( مخصوص كارشناسي ناپيوسته)
3- اصل ريزنمرات تاييدشده دوره 3ساله دبيرستان به همراه 3 سري كپي  )مخصوص كارداني پيوسته(
4- اصل ياگواهي موقت دوره ديپلم به همراه 3 سري كپي )مخصوص كارداني پيوسته(
-مدارك  مورد نياز  ( مشترك كليه رشته ها)
5-اصل شناسنامه و 3سري تصوير از تمام صفحات آن
6-اصل كارت ملي و 3برگ تصوير پشت رو
7-شش قطعه عكس 3 در 4 (پشت نويسي شده)
8-اصل كارت پايان خدمت،معافيت دائم و ... به همراه 2 برگ تصوير پشت و روي آن
9-تكميل فرم معافيت تحصيلي جهت برادران مشمول
10-تكميل فرمهاي ثبت نام
 
زمان ثبت نام روزهاي يكشنبه تا سه شنبه مورخ 29 آذر ماه لغايت 1 دي ماه 94