چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته شهرسازی که در مرحله تدوین پایان نامه هستند :
 
کلیه دانشجویانی که در مهر ماه 1394 یا ترمهای گذشته پایان نامه ر اخذ نموده اند موظفند تا تاریخ 10/11/1394
پروژه نهایی خود را همراه گزارش های سه ماهه با امضای استاد راهنما تحویل گروه شهرسازی نمایند.
جلسه بررسی طرح ها روز پنج شنبه 15/11/1394 می باشد.
و دانشجویانی که خواستار نمره کامل هستند می بایست جهت توضیح پروژه در روز 15 بهمن در جلسه حضور یابند.
 
 
توضیحات
عنوان پروژه
نام دانشجو
شماره دانشجویی
ردیف
 
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
بررسی شیوه ساماندهی کالبدی-فعالیتی مرکز تجاری (cbd(   شهرها :نمونه موردی شهرقائم شهر
مجتبی بابابیی
9214542
1
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
تقویت ساختارکالبدی –فضایی محله جماله اصفهان
آرش بخشی
9224514
2
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنما
طراحی خیابان انصاری قزوین
نیلوفرپویان
9314521
3
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
بررسی شاخص های شهرسالم درفضاهای سبز فراغتی وبرنامه ریزی برای بهبود آن –نمونه مورد مطالعه (منطقه 1 شهرسازی قزوین)
سعیدتوسلی
9224504
4
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنما
راهکارهای ارتقاء نقش شهرهای میانه درایجادتوازن منطقه ای (مطالعه موردی استان قزوین)
محمدجمالی
9224505
5
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
ارزیابی وتحلیل شاخص های شهرسالم درفضاهای سبز فراغتی (نمونه موردی منطقه 1 شهرداری قزوین)
منوچهرخالقی
9224524
6
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
تحلیلی برطرح ساماندهی مجموعه میدان امیرچخماق یزد
محمودخانی
9224513
7
هرچه سریع تر پروپزال را به گروه تحویل نمایید
---
احمد دادخواه
9124509
8
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
عوامل موثربرپایداری توسعه محله درفرآیندبرنامه ریزی شهری (محله ده ونک منطقه سه تهران)
مهدی درمان
9224517
9
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
تاثیرآموزش برمشارکت مردم دربازسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی شهرقزوین)
زهراسمامی
9214508
10
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
بررسی نقش فضاهای شهری درتوسعه تعاملات اجتماعی
امیرشیخعلیشاهی
9224522
11
هرچه سریع تر پروپزال را به گروه تحویل نمایید
----
میلاد صفری منجق تپه
9224503
12
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنما
امکان سنجی تبدیل خیابان امام خمینی (ره)شهرقزوین به پیاده راه به منظورارتقاء کیفیت محیطی
شقایق سادات عرب
9224515
13
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
مکان یابی پارکینگهای شهری در محدوده بازار ومنطقه یک  شهرقزوین براساس فرآیند سلسه مراتبی مبتنی برسیستمای اطلاعات جغرافیایی
رضا کلهر
9224516
14
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
ساماندهی ورودی شرقی  شهرقزوین از سمت میدان مینودر تاثیر آن بر تصیر ذهنی مردم
مسعود محمدی
9214533
15
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنما
برنامه ریزی مراکز اسکان موقت دربافت های فرسوده شهری درشرایط پس ازوقوع بحران
الهه نانکلی
9314539
16
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
آماده سازی شهر برای کودکان
الهام نجبا
9124520
17
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
امکان سنجی توسعه گردشگری در شهر قزوین
مهدی واسطه دوست
9314503
18
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنما
ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء میزان امنیت درفضاهای شهری براساس رویکردپیشگیری ازجرم ازطریق طراحی محیطی نمونه موردی محله آخوند قزوین
محمدرضاوزیری نیا
9224511
19
 
 
 
توضیحات
عنوان
نام ونام خانوادگی
شماره دانشجویی
ردیف
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنما
احیاء گذر امامزاده اسماعیل با رویکرد بازآفرینی
مهساالویری
9114605
1
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
--
علی پورسیف
9014607
2
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنما
سنجش میزان حس مکان درفضاهای عمومیشهرهای جدید (نمونه موردی شهرجدیدپردیس)
محسن حلیمی مفرد
9114616
3
هرچه سریع تر پروپزال را به گروه تحویل نمایید
-----
صدف دادخواه
9014605
4
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنم
طراحی فضاهای شهری بارویکرد ایرانی-اسلامی(نمونه موردی میدان امام حسین)
فاطمه دانش پور
9114613
5
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنم
ارائه چارچوب طراحی پایانه های چندمده
مهسا دمیرچی
9114614
6
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
ساماندهی مرکزمحله سرچشمه گرگان بارویکردنوشهرسازی
نسترن شریعتی خامنه
9124601
7
تکمیل نواقص پروپزال – وتحویل ابلاغیه پایان نامه به استاد راهنم
تدوین راهکارهای کالبدی درراستای ساماندهی بافت فرسوده (نمونه موردی محله جنوب بلورسازی)
فاطمه شریفیان
9114611
8
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
بررسی نقش الگوی بافت شهری درکاهش آسیب های کالبدی ناشی اززلزله (نمونه موردی محله شهرک غرب)
زهراشمس
9014603
9
هرچه سریع تر پروپزال را به گروه تحویل نمایید
-----
کیانوش عاشوری
9114630
10
تحویل گزارش سه ماه با امضاء استاد راهنما تا 11 بهمن
شناسایی نقاط حادثه خیزحین بحران(شهرقزوین)
مهدیارنوراهان
9014622
11
 
 
 
 
ارزشیابی پایان نامه مهندسی شهرسازی (کارشناسی) براساس جدول زیر می باشد:
 
حداکثر امتیاز
شاخص ارزيابي
1
رعایت چارچوب ساختار بندی پایان نامه (مطابق چارچوب معرفی شده)
1
آداب نگارش ورعایت ادبیات علمی وتخصص
2
تدوین چارچوب طرح پژوهشی
چارچوب ادراکی پژوهش
3
تشریح چارچوب ادراکی پژوهش
1.5
معرفی تجارب جهان وایران
3
شناخت نمونه موردی پژوهش
چارچوب کاربردی پژوهش
2
تحلیل داده های شناخت از نمونه موردی
2
معرفی ، تشریح وبکارگیری مدلها وتکنیک های پژوهش
2.5
تدوین یافته های ودستاوردهای پژوهش
1
پرزانته (بیان وارائه اسلاید)
1
تاثیر معدل و معدل طرح ها
نمره20
جمع کل