پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد معماري كه اسامي آنها در ليست ذيل آمده  مي رساند،
نسبت به انتخاب استاد راهنما از ليست اعلامي به مدت 2 هفته از تاريخ اين اطلاعيه اقدام نمايند
در صورت عدم انتخاب استاد راهنما مسئوليت با موسسه نخواهد بود:
 
1- مريم نگاري خامنه
2- ميلاد بوبه منش
3- وحيد عباسيان وحدت
 
 
لازم بذكرست ظرفيت باقيمانده استادان موسسه به شرح ذيل مي باشد:
 
1- دكتر نسيم فاضلي     2 نفر
2- دكتر مريم چرخچيان     1نفر
3- دكتر يوسف گرجي     1 نفر
4- دكتر مريم ارمغان     1 نفر