شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع دانشجويان متقاضي در شركت در آزمون معرفي باستاد مي رساند
 
از روز شنبه مورخ 95/2/4 لغايت روز سه شنبه مورخ 95/2/14 جهت انجام مراحل ثبت نام به اداره آموزش مراجعه نمايند
 
با عنايت به برگزاري آزمون معرفي باستاد در روز دوشنبه مورخ 95/2/20 راس ساعت 8 صبح
 
دانشجويان مي بايست در اسرع وقت پس از طي مراحل ارائه درخواست فرم مربوطه را به اساتيد محترم خود تحويل نمايند،
 
در غير اينصورت عواقب عدم شركت در آن برعهده شخص متقاضي مي باشد.